Beteendevetaren Anna-Karin Neubeck vid Linköpings universitet intervjuade för sin avhandling elva personer strax efter att de hade haft sin förs­ta psykotiska episod.

Samtliga hade upplevt nästan alla de tidiga tecken som är vanliga innan en psykos bryter ut, exempelvis försämrad koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter, ångest och vanföreställningar. Tio av de elva patienterna visade sig ha upplevt svåra trauman under sin uppväxt, för merparten handlade det om sexuella övergrepp.

Enligt Neubeck berodde symtomen snarare på de trauman de hade upplevt än på en begynnande psykossjukdom. Genom att »stämpla« dem som schizofrena försvårades tillfrisknandet. I diagnosen ingår ett stort mått av hopplöshet eftersom det i dag inte finns någon bot mot schizofreni. Om patienterna däremot hade behandlats utifrån sina traumatiska upplevelser hade chansen ökat för att de skulle bli friska igen, anser hon.