De problem som tas upp är väl kända och väcker oro hos studenterna. De äldre studenterna, som ofta arbetat kortare eller längre tid som undersköterskor innan de påbörjade sin sjuksköterskeutbildning, känner en oro för att komma tillbaka till vården med en ny yrkes­identitet. Unga studenter utan tidigare vårderfarenhet oroar sig för att bli arbetsledare för undersköterskor med lång erfarenhet av arbete i vården.

Under utbildningstiden är det därför mycket viktigt att rusta de blivande sjuksköterskorna så att de klarar av dessa situationer på ett bra sätt. Detta för att de ska kunna medverka till att skapa en bra arbetsmiljö för alla, må bra själva i sin yrkesroll och för att patienterna inte ska bli lidande i en strid mellan yrkesgrupper.

Vid Hälsouniversitetet i Linköping har vi flera arbetssätt och moment i utbildningen som förväntas bidra till detta:

  • pbl (problembaserat lärande) är den pedagogik som används vid Hälsouniversitetet. Målet är att skapa en gemensam värdegrund, tillägna sig en helhetssyn på människan och utveckla en grund för vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Detta ökar förmågan att kunna se flera lösningar på ett problem och utifrån inhämtad kunskap och kritiskt tänkande tillsammans med en arbetsgrupp besluta sig för lämpligaste handlingssätt.
  • Interprofessionellt samarbete. Redan från andra veckan som student vid Hälsouniversitetet i Linköping möts alla yrkeskategorier i basgrupper och studerar tillsammans i sju veckor. Under utbildningarna möts de sedan flera gånger för att studera olika teman och i kliniskt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen. I slutet av respektive utbildning möts alla studentkategorier vid Hälsouniversitetet för att tillsammans prova sina yrkesroller i skarpt läge. Detta sker under handledning på olika undervisningsavdelningar.
  • Förbättringskunskap är och blir successivt en allt viktigare del i utbildningen. Att som blivande arbetsledare på ett bra sätt identifiera processer i arbetet som behöver förbättras, utifrån forskning och evidens utveckla bättre arbetssätt, få personalen med sig, genomföra, utvärdera och vidmakthålla metoden, är en stor utmaning. Det kräver att man får med sig kunskap om denna process och om människors reaktioner på förändringar, från utbildningen. I vår nya utbildningsplan får studenterna både teoretisk och praktisk kunskap för att kunna genomföra förbättringsarbete som färdiga sjuksköterskor.

– AnnaKarin Johansson, universitetslektor och programstudierektor avancerad nivå
– Margareta Bachrach-Lindström, universitetslektor och programstudierektor grundnivå