Under våren och hösten 2008 utbildades fem team med deltagare från laboratoriemedicinen, primärvården och slutenvården i kollaborativt lärande genom Jönköpings landstings utvecklingsenhet Qulturum. Varje team har arbetat med en modell för riskanalys som kallas fmea, Failure mode effect analysis. I korthet går den ut på att identifiera och poängsätta olika risker utifrån hur vanligt felet är, hur allvarligt det är och sannolikheten för att det inte ska upptäckas. Hela kedjan gås igenom, från det att provet ordineras till det att ett svar anländer. De risker som har fått högst poäng är de som teamet har valt att arbeta med för att försöka eliminera eller reducera dem.

I teamet med representanter från iva och mikrobiologen har två biomedicinska analytiker, två intensivvårdssjuksköterskor och en läkare från vardera disciplin ingått. Från januari till och med augusti träffades de en gång per månad plus att de tillsammans hade ett antal lärandeseminarier.

− Det som är bra är att det har varit ett tvärprofessionellt arbete. Vi gör mycket förändringsarbeten på »gräsrotsnivå«, men i det här fallet var det helt nödvändigt att ha med sig läkarna. Det är vi som tar proverna men det är de som ställer diagnoserna utifrån de svar som ges, säger intensivvårdssjuksköterskan Karin Johansson.