En av förändringarna är att nyttan med trombolysbehandling av ischemisk stroke har förlängts från 3 till 4,5 timmar efter symtomdebut. I väntan på beslut från Läkemedelsverket krävs att sjukvården gör omsorgsfulla bedömningar när man väljer att behandla trots att mer än tre timmar har gått. Nytt är också en rekommen­dation om att skriva ut patienter med milda till måttliga symtom från sjukhuset tidigare, förutsatt att de får rehabilitering hemma av ett specialutbildat multidisciplinärt team. Socialstyrelsen konstaterar att ett snabbt omhändertagande och effektiv och god vård av strokedrabbade förutsätter en välfungerande organisation och effektiva vårdkedjor med kontinuitet mellan olika enheter. I de uppdaterade riktlinjer­na finns indikatorer för god strokevård.

Läs mer: Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 – Stöd för sjukvård och ledning. På Socialstyrelsens hemsida finns också en Tillstånds- och åtgärdslista, där varje insats är prioriterad från 1 till ”icke-göra”: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17790/2009-11-4.pdf

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 6/09.)