Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att se över hur de elva specialistsjuksköterskeutbildningarna bör utformas så att de följer kunskapsutvecklingen inom sjukvården. Hur fler ska lockas till specialistutbildningarna blir också en fråga för utredningen, liksom hur nya inriktningar ska kunna införas. Utredningen ska vara klar den 1 april 2010.