Män förväntar sig att göra karriär – kvinnor hoppas att göra det. I sin doktorsavhandling om chefsförsörjning och karriär har företagsekonomen Sophie Linghag, vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, undersökt vilken potential som tillskrivs blivande chefer vid en stor svensk bank.

På banken arbetade 60 procent kvinnor och 40 procent män. Majoriteten av de höga cheferna var män. Sophie Linghag följde elva chefsämnen, sex kvinnor och fem män, som valdes ut av sina närmaste chefer att gå ett chefsutvecklingsprogram. De ansågs alla ha potential som blivande chefer.

– När kvinnorna tillfrågades om de ville vara med var de ofta påtänkta till en vakant tjänst som första linjens chef. Männen tillfrågades mer rutinmässigt, utan att det fanns en tjänst som de var påtänkta för, säger hon.

Sophie Linghags tolkning är att eftersom makt och inflytande i näringslivet finns hos män, motsvarar män bilden av vad en chef ska vara.

I chefsutvecklingsprogrammet fick de elva kandidaterna bland annat träna chefskap i praktiska övningar. De bedömdes och fick omdömen om sin lämplighet som chefer. Under programmets gång hade kvinnorna inte lägre förväntningar på sig själva än männen.

– Kvinnorna tog för sig i övningarna och utsågs ofta till gruppchefer. De var aktiva och de fick tydliga omdömen som kompetenta eller ickekompetenta. Männen fick mer diffusa omdömen. "Med lite träning kan han nog bli en chef", lät det till exempel.

Chefskap ansågs vara en möjlighet för samtliga män – trots att de inte var påtänkta för en särskilt post eller hade tydliga chefsegenskaper. Deras potential ansågs också vara obegränsad. Till skillnad från kvinnornas som alla var påtänkta som första linjens chefer.

Efter programmet fick männen fortsatt bekräftelse av sina chefer, de utsågs till projektledare och fick mer ansvar. Kvinnorna fick ingen sådan bekräftelse, och när Sophie Linghag undersökte hur de elva chefskandidaterna såg på sina egna karriärer skiljde sig mäns och kvinnors syn på sig själva åt.

– Männen förväntade sig att klättra på karriärstegen och eftersträvade inte att bli första linjens chef. De siktade mot ett strategiskt ledarskap på högre nivåer. Medan kvinnorna, som visade framfötterna i chefsutvecklingsprogrammet, men efter det inte blev bekräftade, hade lägre förväntningar på sig själva.

Läs mer: Avhandlingen Från medarbetare till chef. Kön och makt i chefsförsörj­ning och karriär kan beställas i bokform från institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga tekniska högskolan: christer.lindholm@indek.kth.se. Den kan också laddas ner från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-10578.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 6/09.)