Samtliga patienteri Gnestas hemsjukvård erbjuds riskbedömning i enligt med kvalitetsregistret Senior alert. Patientens hjälpbehov bedöms av en sjuksköterska och en paramedicinare vid det första hembesöket. Därefter presenterar teamet ett förslag på åtgärder för patienten. Mål sätter de tillsammans med patienten och en handlingsplan upprättas i Senior alert.

Det berättade sjukskötersk­an och verksamhetschefen för hemsjukvården, Marie Håkansson, vid den nationella patientsäkerhetskonferensen som hölls i Stockholm i september.

— Nyckelorden i hemsjukvårdens arbete är individfokus, effektivitet och nöjda vårdtagare. Och att man samarbetar med personalen på äldre- och serviceboendena, säger hon

Full fart framåt heter projektet och det är också Marie Håkanssons motto.