När allt fungerar känner sjuksköterskorna sig trygga i sin yrkesroll. Men när smärtlindring trots alla ansträngningar inte hjälper barnet upplever sjuksköterskorna det som ett hot mot yrkesidentiteten och känner rädsla och maktlöshet. De kan känna misstro och det kan bli svårt för dem att möta barnet. Det visar Gunilla Ljusegrens studier. Reflexion och kollegiala samtal tror hon skulle kunna öka sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse.