Syftet med denna handbok är att sprida kunskap om lagar och rättigheter, så att patienter med psykisk funktionsnedsättning kan garanteras ett så självständigt liv som möjligt.

Boken inleder med beslut och dokument som utgör grunden för svensk handikappolitik och är uppdaterad med lag-ändringar som gäller från den 1 januari 2011. Här kan man ock­så läsa om den stora omarbetning som gjorts i offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft 2009. I det femte kapitlet, Hälso- och sjukvård, beskrivs de skyldigheter som kommuner och landsting har gentemot patienten. Här tas såväl frivillig vård som psykiatrisk tvångsvård upp.

Om man som patient känner sig missnöjd med den vård man fått finns i boken också information om vilka instanser man kan vända sig till för att lämna in klagomål. P S-K