Sjukskötersk­an Magdalena Annersten Gershater konstaterar att patienter med diabetes och risk för fotsår är utsatta. De har ofta hemtjänst och kommunal hemsjukvård med assisterad egenvård som ges av vårdbiträden/undersköterskor. Patienterna får hjälp med att smörja fötterna och ibland med insulin och blodsockermätning. Men eftersom sjuksköterskorna har väldigt stora ansvarområden måste de i praktiken delegera även riskbedömningar av patienternas fötter till vård­biträden och undersköterskor. Sjukskötersk­orna blir i stället informella arbetsledare.

De patienter som har neuro­pati, och därmed stor risk att utveckla sår, behöver få hjälp med preventiva åtgärder eller behandling. Det ställer höga krav på kompetens som sjuksköterskan innan hon delegerarska säkerställa att vårdbiträdet eller undersköterskan har.

— Patienterna faller ibland mellan stolarna, när sjuksköterskans ansvarsområde blir alltför vidsträckt, och det kan då brista i dokumentationen, säger Magdalena Annersten Gershater.

Hon har också granskat journalanteckningar förda av sjuksköterskor på patienter med diabetes i en svensk kommun och funnit att pågående fotsår var dokumenterade hos 21 procent av patienterna med diabetesdiagnos. Det visar att fotsår är vanligt förekommande i kommunal hemsjukvård. Några preventiva insatser för att undvika nya fotsår var inte journalförda.

Magdalena Annersten Gershater ser flera nödvändiga åtgärder. Dels behövs fler sjuksköterskor med specialistutbildning i geriatrisk vård och dels bör alla sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård vara utbildade i omvårdnad vid diabetes. Sjuksköterskornas ansvar för att undervisa vårdpersonal måste också bli tydligare, och för det bör de ha adekvat utbildning i pedagogiska metoder. Rannica jonssonannica.jonsson@vardforbundet.se