Arbetsskadekommissionen kom i september med sin slutrapport. Nu är det dags att ta på genusglasögonen så att försäkringen blir mer jämställd än i dag, är en av slutsatserna.

Kommissionen pekar särskilt på områden som i dag bedöms vara oklara, i synnerhet yrken som vård och omsorg där tunga lyft är vanliga. Områden där det kan vara svårt att avgöra om orsaken till skadan är ett olycksfall — alltså en plötslig och oförutsedd händelse — eller om det är en sjukdom till följd av långvarig inverkan. 


Enligt Arbetsskadekommissionen betraktas skador i samband med tunga lyft i vården sällan som olycksfall av Försäkringskassan. Arbetsskadekommissionens förslag om bedömning av vad som är arbetsskador gäller framför allt arbetssjukdomar — men också svårbedömda olyckor. Kommissionen vill att resurser läggs på de ärenden där forskningen är kluven, och föreslår därför att en rådgivande kommitté hjälper Försäkringskassan med bedömningarna. 


Afa försäkrings bedömningar av arbetsolyckor kan göras redan första sjukdagen. Försäkringskassan däremot tar som regel ställning till en arbetsskada först om förmågan att arbeta är nedsatt under minst ett år. 


Arbetsskadekommissionen har arbetat på uppdrag av branschorganisationen Svensk försäkring.