Kategori 1
Intakt hud
med rodnad över ett avgränsat område, som inte bleknar vid tryck. Indikerar risk för att utveckla djupare trycksår. Området kan vara varmare eller kallare än annan hud, eller svullet, smärtsamt och orsaka klåda.

Behandling: tryckavlastning.

Kategori 2
Delhudsskada.
Avskrapning eller ytligt öppet sår med rosaröd sårbädd utan fibrinbeläggning. Även intakt eller sprucken blåsa.

Behandling: tryckavlastning. Täck avskrapad hud med hydrokolloidala förband eller förband med polyuretanskum. Ta inte hål på blåsa.

Kategori 3
Fullhudsskada.
Fettvävnaden under huden kan vara synlig, men däremot inte ben, senor eller muskler. Sårkanterna kan ha släppt, så kallad underminering. Fibrinbeläggning kan vara synlig men den döljer inte skadans djup.

*Behandling: tryckavlastning. Lokalbehandling, se faktaruta.

Kategori 4
Djup fullhudsskada.
Ben, senor eller muskler är synliga. Rikligt med fibrin, eller nekros, kan förekomma. Sårkanterna har oftast släppt. Ledkapslar och musklernas bindvävshinna (fascian) kan vara involverade. *

Behandling: Tryckavlastning. Låt heltäckande nekroser sitta kvar som skydd mot bakterieangrepp, men behandla med antibiotika och kirurgisk revision vid infektion. Lokalbehandling av öppna sår, se faktaruta. Ställningstagande till kontakt med plastikkirurg.

*Sårdjupet varierar beroende på anatomisk placering. Näsrygg, öron, bakhuvud och de yttre och inre fotknölarna har inte subkutan vävnad. Både kategori III och IV kan vara ytliga på dessa platser.

Inkontinensrelaterade hudskador
Inga trycksår, och ska särskiljas från dem. Rodnad eller delhudsskada orsakad av fukt från urin, avföring eller svett. Skadorna kan uppträda samtidigt med trycksår.

Behandling: Se till att huden hålls torr. Tvätta med barriärtvättlapp för inkontinensvård.