Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet i relationer
Ttor Wennerberg
(Natur & Kultur 2013)

Infektioner hos barn
Rutger Bennet & Margareta Eriksson (red)
(Studentlitteratur 2013)

Obstetrisk och gynekologisk ultraljudsdiagnostik
Elisabeth Epstein & Linda Iorizz0
(Studentlitteratur 2013)