Att leva med sjukdom
Siv Söderberg (red)
(Studentlitteratur 2015)

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt. En handbok i bemötande
Jane Cars & Beata Terzis
(Gothia fortbildning 2015)

Barn- och ungdomspsykiatri
Christopher Gillberg m fl (red)
(Natur & Kultur 2015, 3:a uppl)