Att leva med sjukdom
Siv Söderberg (red)

(Studentlitteratur 2015)


Stöd vid 
demenssjukdom och kognitiv svikt. En handbok 
i bemötande
Jane Cars & Beata Terzis
(Gothia fortbildning 2015)


Barn- och ungdomspsykiatri
Christopher Gillberg m fl (red)

(Natur & Kultur 2015, 3:a uppl)