Anna Williams och Cecilia Pettersson, varför behövs den här boken?
— För en kvinna är moderskapet nästan omöjligt att komma undan. Oavsett om hon har barn eller inte är hennes existentiella identitet starkt knuten till hennes reproduktiva förmåga. Vi har samlat olika röster och hoppas kunna inspirera till samtal. Vi tänker oss att den kan användas i undervisningen inom humaniora och vårdutbildningar. I dag debatteras kvinnoidentitet, moderskap, surrogatmödrar, abort, adoption. Det är viktigt att forskningen fångar upp aktuella samhällsfrågor.

Vad tror ni att bilden av modern betyder för kvinnors självkänsla?
— Det finns en mängd normativa föreställningar om hur en mamma bör vara. De påverkar kvinnors liv och leder inte sällan till skuldkänslor och dåligt samvete snarare än till stolthet, glädje och trygghet. För många är det säkert mest positivt för självkänslan att vara och betraktas som en mamma, men för andra kan vår kulturs intima sammankoppling mellan kvinnan och modern vara destruktiv. Till exempel för den som av olika skäl är barnlös eller inte passar in på bilden av den ideala modern; att vara närvarande, lyssnande, förstående, omhändertagande. Upplevelsen av att misslyckas riskerar att påverka självkänslan negativ.

Vad betyder barnmorskan för bilden av moderskapet?
— Barnmorskan är oerhört viktig som förmedlare av kunskap och erfarenhet, trygghet och uppmuntran.
Bidraget i vår bok om BB-vård på 60-talet visar hur vården och barnmorskans roll utvecklats och är i ständig förändring. Det är också en viktig kunskap.