UTBILDNING. Hoppas få tillbakaexamensrätten till nästa höst

Tydligare huvudämnen och nyanställd personal. Det är medicinen mot indragen examinationsrätt. Alla lärosäten utom två vill starta igen nästa höst.

I slutet av förra året drogs examinationsrätten till sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicnska analytiker in vid sammanlagt sex lärosäten. Nu tänker de flesta lämna in en ansökan senast 15 november om att starta hösten 2010:

Karolinska institutet i Stockholm – sjuksköterskeprogrammet grundnivå: Två professorer och tio lektorer i omvårdnad ska rekryteras och en handlingsplan för kompetensutveckling hos lärarna tas fram. Disputerade lärare frigörs från administrativa uppgifter för att kunna delta mer i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen har ökats. Huvudämnet omvårdnad har definierats tydligare.??

Örebro universitet – utbildningen till biomedicinsk analytiker: De två inriktningarna mot laboratoriemedicin och fysiologi har gjorts om till en generalistexamen. Fler lärare har rekryterats.??

Högskolan i Skövde – sjuksköterskeprogrammet grundnivå: Antalet studenter minskas kraftigt. Lektorerna får forska på 40 procent och 40 lärare går en specialkurs i omvårdnad. Kombinationstjänster ska tillsättas där kliniskt arbete på sjukhus varvas med undervisning och forskning. Högskolan avvaktar med att ansöka om specialistutbildningen igen.?

Uppsala universitet – sjuksköterskeprogrammet specialistnivå: Ansöker om sju inriktningar men avvaktar med kirurgi och operation. Äldrevård ska ges i samarbete med Karolinska institutet. Fler lektorer har rekryterats och huvudämnet – vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad – har tydliggjorts.??

Högskolan i Kalmar och Växjö universitet avvaktar ett år på grund av sammanslagningen till Linnéuniversitet. I Kalmar förlorade man rätten att utfärda magisterexamen inom biomedicin och i Växjö drogs utbildningen till röntgensjuksköterska in. I Växjö ska mer personal anställas och huvudämnet ändras till radiografi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida