Utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration får godkänt

Godkänt. Det betyget ger Högskoleverket de tre utbildningarna i hälso- och sjukvårdsadministration i landet efter den granskning som en särskild bedömargrupp genomfört.

Utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration ges vid universiteten i Göteborg, Linköping och Örebro. De bedrivs på deltid och vid Örebro universitet på distans.

De hör till olika slag av institutioner, vilket påverkar utbildningarnas utformning men inte kvalitet, skriver Högskoleverket. Enligt bedömargruppen bedrivs undervisningen av väl kvalificerade lärare och med stor entusiasm, vilket leder till slutsatsen att utbildningarna bör godkännas, en bedömning som Högskoleverket alltså delar.

Det hindrar inte att det finns några kritiska synpunkter. Det gäller till exempel att universiteten borde bli tydligare med hur utbildningen är organiserad, som en varuupplysning gentemot studenterna.

Högskoleverket konstaterar också att utbildningen mer har karaktären av fortbildning än grundutbildning. Målgruppen är mestadels sjuksköterskor. Studenternas yrkeserfarenhet är en viktig del i utbildningen, vilket dock delvis skymmer karaktären av akademiskt ämne.

Vetenskaplig grund bör stärkas

Högskoleverket anser att ämnets vetenskapliga grund och identitet bör stärkas så att studenterna får en likvärdig utbildning oavsett studieort. På så sätt skulle också forskningsanknytningen bli bättre.

Verket efterlyser bättre formella kvalitetssystem inom utbildningen, bland annat när det gäller studentinflytandet. En bättre utvärdering genom kartläggning av tidigare studenters åsikter om utbildningen skulle också ge universiteten bättre kunskap om utbildningen motsvarar arbetsgivares och studenters önskemål. Detta inte minst viktigt då utbildningarna i hälso- och sjukvårdsadministration har svårt att få studenterna att fullfölja utbildningen till examen.

Till slut efterlyses en högre grad av internationalisering i utbildningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida