Hierarkier raseras inte med team

Det är inte säkert att sjuksköterskegruppen vinner på att man med hjälp av teamorganisation försöker komma till rätta med vårdens hierarkier.?

30 december 2009

Låt mig fastslå från början att jag verk­ligen framhåller teamorganisationen som ett sätt att förbättra vården. Jag har stor erfarenhet av det sättet att organisera arbetet och ser det som den bästa organisationsformen inom åtskilliga vårdverksamheter. Det har också varit så att där problematiken har varit så tung att det har varit för mycket att bära för en person där har också arbetet många gånger på ett naturligt sätt organiserats i team. Framför allt har det gällt verksamheter inom psykiatri och medicinsk rehabilitering där det finns mångårig erfarenhet.?

Men det är också så att när man formerar teamen utifrån vilka patientbehov man har att möta så kan det bli så att det är helt andra yrkesgrupper som efterfrågas än sjuksköterskor. Jag tänker på exempelvis logopeder, arbetsterapeuter och psykologer, beroende på vilken patientgrupps behov man har att tillgodose. ?

Jag är inte heller säker på att teamarbetet i sig leder till att hierarkierna bryts ned på det sättet att sjuksköterskegruppen får ökad betydelse. Erfarenheten visar att många gånger är det doktorn som tar positionen som teamledare. Tar teamet sedan självständiga beslut kring sitt deltagande i utbildning, tjänstgöring och liknande kan det bli så att avdelningschefens roll mer blir att se till att verksamheten fungerar utifrån de beslut som teamet har fattat än att utveckla avdelningens verksamhet utifrån sin chefsposition. ?

Det är alltså viktigt att man redan från början sätter upp ramar och regler när man går över till en teambaserad organisation. ?

Mitt råd är att ösa ur den guldgruva av erfarenheter som finns inom vårdorganisationerna i dag innan man går vidare med att hämta erfarenheter från exempelvis bilindustrin.?

– Mats Lundgren,?sjuksköterska och konsult

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida