I Skåne får patienten själv skriva i sin journal

I det framtida journalsystem som Region Skåne bestämt sig för att använda blir det möjligt för medborgarna själva skriva in hur de vill bli behandlade i livets slutskede.

24 september 2009

För bara ett par dagar sedan beslutade Region Skånes fullmäktige att ett nytt elektroniskt journalsystem som bygger på principen ”en patient en journal” ska vara infört i hela regionen senast 2012.

En finess som kommer att finnas i det nya journalsystemet är möjligheten för medborgarna att själva anteckna i journalen. I första hand för att tala om för personalen hur de vill bli bemötta och behandlade i livets slutskede.

– Det är ett önskemål som ofta förts fram i de medborgarsamtal som vi har haft med bland andra olika patientföreningar, säger Carl-Johan Sonesson (M) som är ordförande i Beredningen för tillväxt och hälsa i Sydvästra Skåne.

Organdonation och kontaktpersoner

Även information kring hur medborgaren ställer sig till organdonation, vem som ska kontaktas i släkten eller andra närstående, hur man vill ha det efter döden med mera ska gå att skriva in.

– Jag kan mycket väl tänka mig att det även finns andra saker som medborgarna vill skriva in i sin journal, exempelvis om de har speciella önskemål kring vårdandet, allergier och liknande. Men det har vi ännu inte diskuterat, säger Carl-Johan Sonesson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida