Inget kaos – säger Region Skånes revisorer om akutmottagningarna

Inget kaos – säger Region Skånes revisorer om akutmottagningarna
Efter vårens kaos på akutmottagningen i Lund har regionen låtit revisorer granska verksamheten. Arkivbild: Anders Olsson

Region Skåne har låtit revisorer granska alla akutmottagningar i regionen. Slutrapporten bygger på intervjuer med företrädare för olika ledningsgrupper och berättar om god tillgänglighet och effektiv jourverksamhet. Men också om ett system som inte tillvaratar kompetens och resurser på bästa sätt.

15 juni 2012

Under våren har situationen på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund varit kaotisk och skyddsombuden har larmat Arbetsmiljöverket. Nu har Region Skånes revisorer, med hjälp av en extern revisionsbyrå, bedömt tillgängligheten på samtliga akutmottagningar och kommit fram till att den är ganska god.

Granskningen bygger till stor del på djupintervjuer med företrädare för ledningsgrupper i koncerner, sjukhus, primärvård och kommunal äldrevård även om också en workshop med patientorganisationer har hållits. Något som Vårdförbundets tidigare huvudskyddsombud på Skånes universitetssjukhus har noterat.

– Den relativt positiva bild av akutverksamheten stämmer inte riktigt med den som våra medlemmar upplever i sin arbetsvardag. De som träffar drabbade patienter varje dag har en annan bild, säger Saerun Jonsdottir, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Skåne. 

Vård i rimlig tid

Revisorerna har granskat om akutmottagningarna fungerar ändamålsenligt och effektivt, och om patienterna behandlas på rätt vårdnivå. Målet att 80 procent av patienterna inte ska behöva vänta längre än fyra timmar uppnås inte idag. Ändå anser revisorerna att tillgängligheten är god och att patienterna får vård inom rimlig tid. Däremot pekas förbättringsområden ut.

Akutens kompetens och resurser används till exempel inte på ett optimalt sätt. Flera patientkategorier, som vissa äldre multisjuka och personer med enklare åkommor, hamnar på akuten när de i stället borde kunna få vård i hemmet, på särskilda boenden, eller inom primärvården. När patienttrycket är högt varnas också för risken att triagefunktionen blir lidande.

Saknar gemensam strategi

Revisorerna anser att vårdenheterna gör sitt bästa – utifrån sina förutsättningar, men vill att regionen tar fram en gemensam strategi för att förbättra det akuta omhändertagandet. De vill att tillgängligheten i primärvården ses över, att ansvaret för äldre multisjuka blir tydligare, att fyra timmars-målet följs upp och att akutläkare införs.

Även jourverksamheten ingår i revisorernas granskning och en slutsats är att den är välavvägd och effektiv, men att den ökade belastningen på akutmottagningarna gör att behovet av fasta läkare ökar. Modellen med akutläkare har testats under en längre tid i regionen, och enligt revisorerna säkrar det kompetensen på akutmottagningarna.

Senast i mitten av oktober vill revisorerna veta om Region Skåne håller med om förslagen till förbättringar, och i så fall: Hur och när de ska genomföras?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida