Kortare tid på sjukhus med personcentrerad vård

Kortare tid på sjukhus med personcentrerad vård

Patienter med hjärtsvikt kom hem två dagar tidigare när det fanns en tydlig rutin för utskrivningen, visar studie.

Sahlgrenska och Östra sjukhuset har kortat vårdtiden för hjärtsviktspatienter från nio till sju dagar.

De fem avdelningarna där de 248 patienterna i studien vårdats arbetar på ett personcentrerat sätt.

Sjuksköterskan Kerstin Ulin har funnit i sin forskning att en orsak till kortare vårdtid är tydlig rutin för utskrivning. Hemgången planeras i varje steg tillsammans med patienten och anhöriga.

Hitta resurserna

– När patienter inte vill hem bottnar det i otrygghet över situationen. Här kommer vi överens med patienten och de anhöriga vilka behov som finns hemma. I ett personcentrerat arbetssätt identifierar man personens resurser tillsammans. Sedan ordnar vi den hjälpen i hemmet utifrån biståndsbedömarens beslut, säger Kerstin Ulin.

Rutinen för utskrivningens tre steg är gemensam för sjukhusen i Sverige. Först görs en anmälan till kommun och primärvård att patienten är inlagd på sjukhus, därefter görs en vårdplanering och sedan skickas ett meddelande om när patienten är färdigvårdad och kan skrivas ut.

Andra studier har visat att den planeringen ofta brister. Den aktuella studien visar att det personcentrerade arbetssättet ledde till två dagar kortare vårdtid än för patienterna i kontrollgruppen som vårdades traditionellt.

Insatser i hemmet

– Alla patientens behov måste bli tillgodosedda. Annars blir både patienten och personalen osäker och vill vänta och se. De flesta kan egentligen komma hem om de får rätt hjälp av kommun och hemsjukvård, även de med svår sjukdom.

Kerstin Ulin tycker att planeringen går fort med det arbetssättet. Inom 24-48 timmar brukar vårdteamet veta vad patienten behöver för insatser hemma.

– Visst har även vi bekymmer ibland när kommunen inte kan ta över ansvaret. Men det är alltid en vinst att snabbt få igång processen med utskrivning, säger hon.

Artikeln är publicerad i European Journal of Cardiovascular Nursing den 3 februari.

Tre nyckelbegrepp

  • Partnerskapet. Den mest centrala delen i personcentrerad vård. Ömsesidig respekt för å ena sidan patientens kunskap om att leva med sjukdomen å andra sidan personalens kunskap om sjukdomen, vård och behandling.
  • Patientberättelsen. Utifrån patientens berättelse om tillståndet planeras vården gemensamt.
  • Dokumentation. Patientberättelsen och hälsoplanen förs in iournalen som görs tillgänglig för patienten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida