Teamarbete ger bäst resultat vid höftfraktur.

Starka bevis för att aktivitets- och funktionsförmågan blir bättre jämfört med konventionell rehabilitering.

29 januari 2015

Det visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som presenters i dag.

Slutsatsen dras efter en genomgång av sju välgjorda randomiserade och kontrollerade studier som jämfört konventionell vård med att arbeta i interdisciplinära team.

Förutom att interdisciplinära team ger bättre resultat på aktivitets- och funktionsförmågan påverkas patienternas förmåga att förflytta sig mer positivt än med konventionell vård, visar rapporten.

Möjligheten att bo hemma efter utskrivningen påverkas dock inte av vilket arbetssätt som används, inte heller överlevnaden.

Vid konventionell vård kan olika professioner, som läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter med flera mycket väl samarbeta kring patienten, men de olika diciplinerna finns inte med under hela vårdkedjan utan kallas in vid behov och efter hand.

Med intradisciplinära team möts de olika professionerna regelbundet för att tillsammans diskutera patienten. Teamet gör en geriatrisk bedömning, vårdplanering, behandling och sköter uppföljningen.

I processen ingår även att optimera nutritionen och smärtbehandlingen och att tidigt träna patienten i att förflytta sig och själv sköta den personliga vården.

Det interdisciplinära teamarbetet påbörjas ofta redan före själva operationen och kan även fortsätta i hemmet efter att patienten skrivits ut.

SBU publicerar i dag också en rapport som visar att strukturerat teamarbete lönar sig vid strokerehabilitering (se länk till höger).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida