VÅRDVAL. Regeringen vill kontrollera hur konkurrensen påverkar vården

Alla landsting och regioner ska införa vårdval senast den 1 januari 2010. Dessutom inrättas ett antal kontrollfunktioner.

PATIENTRÄTT. Vårdval innebär i korthet att patienterna ska ha rätt att välja vårdcentral. Alla vårdgivare som uppfyller landstingets krav får etablera sig, och ersättningen följer patientens val. Detta öppnar för fler vårdgivare i privat regi inom primärvården.

Flera landsting har redan infört vårdval, exempelvis Halland och Stockholm. Regeringen vill utvidga det till att omfatta primärvården i hela Sverige senast den 1 januari 2010 och den 9 december överlämnades regeringens proposition till riksdagen. Landstingen utformar själva sina vårdvalssystem inom ramen för den nya lagen om valfrihetssystem (2008:962).

Olika kontrollfunktioner inrättas. Socialstyrelsen ska följa upp hur införandet sköts av landstingen, exempelvis vilka krav som ställs på vårdgivarna och vilken information patienterna får. Konkurrensverket ska å sin sida utvärdera vårdvalssystemets effekter på konkurrensen. Dessutom ska en nationell patientenkät mäta hur patienterna upplever kvaliteten i all primärvård under 2009.

Redan från den 1 april nästa år vill regeringen att hälso- och sjukvårdslagens krav på att den fasta läkarkontakten ska vara en specialist i allmänmedicin slopas.

Läs mer på regeringens hemsida:
http://regeringen.se/sb/d/10884/a/117176

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida