valåret 2018

Vårdförbundet väljer att inte ha dialog med SD

Vårdförbundet väljer att inte ha dialog med SD
Inför valet i höst har förbundsstyrelsen förnyat Vårdförbundets ställningstagande att inte bjuda in Sverigedemokraterna till några politiska samtal, varken nationellt eller lokalt. Illustration: Getty images

Vårdförbundet och Sverigedemokraterna har totalt olika syn — inte minst på vem som har rätt till vård. Är det smartast att ta avstånd från ett parti som växer? Åsikterna går isär.

— Jag kan inte vara i min yrkesroll som sjuksköterska om jag inte tycker att alla är lika värda eller har lika rätt till vård, säger Elisabeth Berglind. Foto: Pia Nordlander

”Jag måste pissa någonstans.” Det smäller i dörrarna till mottagningen där psykiatrisjuksköterskan Elisabeth Berglind arbetar när en av hennes patienter kommer in. Han har jeans och luvtröja och lyfter handen till en hälsning samtidigt som han tar några långa ryckiga kliv in på en toalett.

Mottagningen, som ligger i utkanten av Väster­ås, är ett samarbete mellan rättspsykiatrin, kriminalvården och beroendecentrum. Här finns inga krav på att vara totalt opåverkad när du kommer. Ungefär hälften av patienterna har helsvensk bakgrund, hälften har invandrarbakgrund. Alla har en lång historia av våldsbrott, psykiska problem och drogberoende. Alla har något trauma i bagaget — övergrepp, krigsupplevelser, våld.

— Jag tror du måste ha en ganska grundmurad positiv människosyn och tro på att oberoende av vad folk har gjort så finns det alltid en möjlighet till förändring, säger Elisabeth Berglind om sitt jobb.

Det kan verka hopplöst men hon har sett att det fungerar, hur människor tagit sig från botten till ett fungerande liv.

Värderingar som krockar

När Sverigedemokraterna pratar om hårdare tag mot kriminella — inte minst invandrare som begår brott — är det de egna patienterna Elisabeth Berglind ser framför sig. I partiets beskrivning av hur rätten till vård ska knytas hårdare till det svenska medborgarskapet ser hon tydliga krockar, både med sina personliga åsikter och uppdraget som sjuksköterska.

Hon tycker det är lätt att beskriva för kolleger och närstående hur Vårdförbundets grundläggande värderingar krockar med SD:s. På senare tid har det blivit många politiska diskussioner över matlådan på lunchen.

Välja bort dialog

Men hon tycker det börjar bli svårt att som förtroendevald förklara hur ett fack- och yrkesförbund som står för öppenhet och demokrati kan välja bort dialogen med ett riksdagsparti som fick 20 procent i de senaste opinionsmätningarna.

Inför valet i höst har förbundsstyrelsen förnyat Vårdförbundets ställningstagande att inte bjuda in Sverigedemokraterna till några politiska samtal, varken nationellt eller lokalt. Något som väckt debatt i Västerås där Elisabeth Berglind sitter med i Vårdförbundets lokala styrelse.

Ideologiska skillnader

Förklaringen till varför Vårdförbundet tar så tydlig ställning mot SD är ideologisk. Framför allt handlar det om synen på vård som en mänsklig rättighet men det är också en reaktion mot SD:s kategorisering av människor och fokus på vem som är svensk och vad som är svenskt, enligt Vårdförbundets beslut.

Där SD ser skillnader mellan folk beroende på kultur och nationell härkomst ser Vårdförbundet bara en människa, kanske i behov av vård. Sjuksköterskans uppgift, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande, är universell enligt yrkets etiska kod. I de etiska koderna för förbundets andra tre yrkesgrupper finns liknande texter.

I mötet med en patient är alla lika. Här ska alltid vårdbehovet styra. Ingen patient ska behöva tvivla på detta. Allas lika värde och allas rätt till hälsa är inte bara grundläggande värden för Vårdförbundet utan ses också av förbundet som viktiga byggstenar i det förtroende som vårdpersonalen har att förvalta hos allmänheten.

Tror inte det går att påverka

Genom att analysera SD:s åsiktsdokument har Vårdförbundet kommit fram till att partiets politik bygger på en ideologi som står i total kontrast till förbundets egen stadga och basala värderingar. Eftersom det handlar om grundläggande värderingsskillnader — och inte bara motsatt syn i sakfrågor — anser Vårdförbundet att det inte är någon idé att föra en dialog med SD på samma sätt som man gör med andra partier.

— Vi tar en dialog med partier som vi tror vi kan påverka och vi tror inte att vi kan påverka SD i deras människosyn, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Hon tar Kristdemokraterna som exempel på ett parti som Vårdförbundet delar grundläggande värderingar med och hoppas kunna påverka, även i abortfrågan där åsikterna går brett isär.

Sineva Ribeiro tillägger att det viktigaste för Vårdförbundet inför valet är att föra fram sin egen politik och det egna valmanifestet, inte att ha åsikter om de politiska partierna och deras frågor.

Kan uppfattas som odemokratiskt

Psykiatrisjuksköterskan Elisabeth Berglind i Västerås ser problem med Vårdförbundets strategi. Hon är rädd för att tystnaden gentemot SD kan uppfattas som odemokratisk av en växande grupp väljare. Och hur blir det efter valet om SD skulle få ännu mer makt i landets landsting och regioner?

Hon önskar att Vårdförbundet i stället blev ännu tydligare i sitt ställningstagande gentemot SD och använde sin trovärdiga röst för allas lika värde. Hon efterfrågar ett handfast stöd till förtroendevalda för att kunna föra konstruktiva, respektfulla diskussioner kring SD:s politik och hur den krockar med jämlik vård och yrkesgruppernas etiska koder.

— SD har gjort vården till en av sina viktigaste valfrågor. Nu om någonsin behöver Vårdförbundet finnas med där och förklara, säger hon.

Strategin i Blekinge

I Blekinge, SD-ledaren Jimmie Åkessons hemlän, har Vårdförbundets lokalavdelning lång erfarenhet av Sverigedemokrater i kommuner och i regionen. Martin Johansson, vice lokalordförande, tycker att avdelning Blekinge lyckats ganska bra med att värna demokratiska principer och samtidigt vara tydliga med Vårdförbundets värderingar. På utbildningar för förtroendevalda läggs en hel del tid på värdegrundsfrågor och coachning i yrkesgruppernas etiska koder, berättar han.

Vid träffar där SD har politiskt mandat eller vid möten som arbetsgivarna äger behandlar Vårdförbundet alltid SD:s representanter på samma sätt som alla andra.

— Om vi är på stan och det kommer fram någon från Sverigedemokraterna och vill prata med oss, då är det klart att vi bemöter dem med respekt och pratar med dem, säger Martin Johansson.

Men vid tillfällen då Vårdförbundet står värd för en politikerträff där syftet är att diskutera och dela med sig av Vårdförbundets idéer, då bjuds inte SD in.

— Då är det viktigt att vi aktivt markerar att vi inte delar deras värdegrund och inte vill ha något samarbete på det sättet, säger han.

Inför valet i höst kommer Vårdförbundet i Blekinge att finnas ute på gator och torg och diskutera politik med framför allt politiker men också väljare. Vid sidan om krav på högre löner och bättre arbetsvillkor hoppas Martin Johansson kunna sprida Vårdförbundets värderingar om mänskliga rättigheter och lika vård. Kanske går det att få tänkbara SD-väljare en bit i tanken åt Vårdförbundets håll. Men att Vårdförbundet skulle kunna ändra på SD:s grundläggande politik, det tror han inte är möjligt.

Arg debattartikel i lokalpressen

Vad säger SD själva?

I Västerås kom diskussionen om Vårdförbundets förhållningssätt till SD på agendan efter en arg debattartikel i lokalpressen, skriven av Maria Liljedahl, SD:s regionråd i opposition.

Hon brukar säga hej till Vårdförbundets representanter när de springer på varandra i det stora gula regionhuset på sjukhusområdet i Västerås. Hon blev till och med som nyvald inbjuden på ett möte med förbundet, visserligen av misstag. Men när det inför sommaren var dags för ett politiskt mingel arrangerat av Vårdförbundet fick hon ingen inbjudan.

”Tycker det är fånigt”

— Jag tycker det är fånigt. Jag ser på Vårdförbundet som experter och vänder mig till dem för att få kunskap för att kunna driva en bra sjukvårdspolitik i opposition. Det är konstigt att de inte vill prata med mig, säger hon.

Med sina medlemmars bästa för ögonen borde Vårdförbundet fokusera på det man har gemensamt med SD och bortse från det andra, anser Maria Liljedahl.

I hennes och partiets budget för region Västmanland 2019 finns förslag som skulle kunna komma från Vårdförbundet, som rör personcentrerad vård, personalsatsningar och ökat fokus på primärvården. Mänskliga rättigheter och allas lika värde lyfts också fram som viktiga värden för SD.

Ställer grupper mot varandra

Men här finns även allt det som gör att Vårdförbundet inte ser på SD som ett vanligt politiskt parti. Här ställs grupper mot varandra: pensionärer mot papperslösa, kultureliten mot de stora massorna. Mångkultur beskrivs som ett hot mot välfärden och något regionen inte ska verka för, bland annat genom att dra in på tolkar. Vård på lika villkor gäller fullt ut för svenska medborgare och i kraftigt fallande skala för andra.

— Det är helt okej att tycka väldigt olika. Jag håller inte med om allt Vårdförbundet står för. Men där vi tycker lika borde vi kunna ha en dialog, hjälpas åt och utbyta kunskap, säger Maria Liljedahl.

För Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är inte det aktuellt. För henne skulle det vara att rättfärdiga en politik som bygger på människors nationalitet i stället för allas lika värde. Hon och andra från Vårdförbundet har dessutom fått ta emot hot när de uttalat sig om SD:s politik, på ett sätt som inte skett när de haft åsikter om andra partier, enligt Sineva Ribeiro.

Inför detta val är Vårdförbundets ställningstagande att inte föra politiska samtal med SD.

— Vad som händer efter valet beror på hur de beslutande församlingarna ser ut då och hur samhället förändras. Kanske blir det ännu viktigare att vi och andra fackförbund går samman och står upp för våra värderingar, säger Sineva Ribeiro.

Så tycker Vårdförbundet:
Utdrag ur Vårdförbundets nya idé om ett hållbart samhälle, hälsa och värdegrund, beslutad av kongressen 2018:
”I vår yrkesgärning arbetar vi för ett samhälle där mänskliga rättigheter är verklighet och där varje person upplever hälsa och livskvalitet. Det anser vi är grunden för ett vitalt, demokratiskt samhälle.”
”Inom våra fyra yrken delar vi värderingar kring demokrati, mänskliga
rättigheter, mångfald, solidaritet och våra yrkesetiska koder.”
”Den som har störst behov ska ges företräde till vård. Detta gäller även dem som står utanför samhällsgemenskapen, till exempel de som saknar bostad eller svenskt medborgarskap.”
”Vi höjer vår röst mot alla typer av diskriminering i vårt land, vår kommun, på vår arbetsplats och bland våra vänner, eftersom alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, sexuell orientering, ålder, social bakgrund och fysiska förmågor.”
”Vi agerar inkluderande och lär oss mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda. Vi främjar social och ekonomisk integration i samhället.”

Så tycker SD:
Utdrag ur Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiska inriktningsprogram inför valet 2018:
”I vårt Sverige ska ingen nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga, patientsäkerheten ska aldrig hotas. För annan vård sätts däremot gränser.”
”Vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd ska ha fri tillgång till akutvård samt vård som inte kan anstå. För obegränsad tillgång till vården ska det dock finnas ett kvalificeringssystem. Alternativt ska de på egen hand finansiera vården genom till exempel en sjukförsäkring eller särskilda lån.”
”För asylsökande vuxna och barn gäller att de bör erbjudas akutvård medan övrig vård finansieras på egen hand.”
”Personer som vistas i landet illegalt ska endast få tillgång till akutvård, och dessutom ha betalningsansvar för denna.”

Hur gör andra fackförbund?

Budskapet är tydligt från sven­ska fackförbund: SD:s ideologi krockar med deras värderingar. Samtidigt väljer fler en mjukare hållning, inspirerade av brittiska Unison.

När det nationalistiska partiet Ukip var stora i Storbritannien drog Unison, det brittiska fackförbundet för offentliganställda, en lärdom. De insåg att det var meningslöst att prata invandring med sina medlemmar som var Ukipanhängare. I stället flyttade de fokus till frågor som låg närmare medlemmarna som människor, det egna livet och arbetslivet, och resonerade kring hur det påverkas av Ukips politik.

— Det är det mest effektiva, att prata med medlemmar om vad som pågår i deras liv och vad de vill förbättra, säger Narmada Thiranagama, handläggare på Unison.

På så vis kunde de få upp medlemmarnas ögon för annat än migrationsfrågan. Nu har Unison blivit en inspirationskälla för andra fackförbund i Europa. Bland annat har Vision och Kommunal besökt Unison och tagit lärdom av deras linje.

För Kommunal, som har en stor andel SD-sympatisörer bland sina medlemmar, har detta inneburit en ny strategi inför höstens val. I stället för att prata om SD som ett rasistiskt parti kommer Kommunal att i dialog med sina medlemmar fokusera på hur SD:s politik påverkar svenska lön­tagare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida