Genom det direktiv som regeringen beslutade om i dag är det nu klart vad som ingår i Anders Miltons uppdrag. Beslutet innebär bland annat:

* Identifiera och analysera problem samt föreslå åtgärder inom vården, omsorgen och rehabiliteringen av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade.

* Vid behov lämna förslag till författningsändringar och förtydliganden i de regler som finns i dag.

* Att genomföra arbetet i dialog med bland annat landsting, kommuner, myndigheter och brukarorganisationer.

I direktiven fastslås också att ett speciellt kansli ska inrättas, att regeringen ska informeras fortlöpande och att arbetet ska pågå till senast den 1 november 2006.