Att psykiatrisk personal oftare än andra tänker på självmord och också har gjort självmordsförsök gäller sett över hela livet. Men när det senaste året studerats har forskaren inte kunnat visa på några skillnader.  

Studien är en del av Inga-Lill Rambergs avhandlingsarbete vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet. En annan del av hennes arbete utvärderar ett akademiskt utvecklingsprogram för suicidprevention för personal inom den psykiatriska vården som tagits fram av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av ohälsa (NASP).

Där visar Inga-Lill Ramberg att personalen på de kliniker där någon nyckelperson har gått utbildningen hade märkbart bättre kunskaper och högre självförtroende i arbetet med självmordsnära patienter. Det gäller både innan nyckelpersonen gick kursen, och jämfört med personalen på kliniker där ingen hade gått kursen. Resultaten gäller för alla klinikens yrkesgrupper.

På måndag lägger hon fram sin avhandling Promoting suicide prevention. An evaluation of a programme for training trainers in psychiatric clinical work vid Karolinska institutet.