För tre år sedan konstaterade Vårdförbundet och Svenska kommunförbundet att det behövs sjuksköterskor med fördjupad medicinsk kompetens inom området äldre människors sjukdomar och hälsoproblem. Nu har Mitthögskolan färdigställt förstudien som ska ligga till grund för skapandet av utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska. Bland annat har man undersökt vad sjuk- och distriktssköterskor arbetar med, men som egentligen är läkarens arbetsuppgifter. Läkares och sjuksköterskors upplevelser av sitt arbetsinnehåll har belysts i intervjuer.

Gör läkarens jobb

Nära hälften av sjuk- och distriktssköterskorna anser att de utför läkaruppgifter i sitt dagliga arbete, till exempel bedömning av sjukdomstillstånd, receptförskrivning och uppföljning av läkemedelsbehandling. Arbetsuppgifter som läkare delegerar till sjuksköterskor är till exempel vaccination, hälsoundersökning och ordination av vissa läkemedel. Framför allt är det sjuksköterskor i glesbygd som ofta får utföra svåra arbetsuppgifter och ta egna initiativ för att sedan få sina beslut sanktionerade av läkare i efterhand.

- Nu har vi kommit till det skede då vi ska börja planera hur utbildningen ska genomföras. Vi måste även hitta på ett bättre namn än avancerad specialistsjuksköterska, vilket bara är ett arbetsnamn, säger projektledare Elisabet Zetterström vid institutionen för vård- och hälsovetenskap vid Mitthögskolan.

Hösten 2004 ska utbildningen starta. Mellan 25 och 40 studenter kommer att antas och studieorten kommer att bli Östersund. Kraven på dem som ska gå kursen ställs rätt högt: man ska ha omvårdnad 60 poäng, en tidigare specialistutbildning och minst två års klinisk erfarenhet efter det.