Vilka problem är störst? Vilka är viktigast att ta itu med? De frågorna ville Fammi ha svar på. Och största problemen enligt både läkare och distriktssköterskor är bristen på förståelse från politikerna och tjänstemännen.

- Tjänstemännen har blivit en mur mellan oss och politikerna. En ökad komplexitet, köp och sälj och andra styrsystem har också ökat avstånden, sa Göran Sjönell, chef för Fammi, på en presskonferens på torsdagen, enligt Fammis hemsida.

Göran Sjönell sa också att vårdpersonalens kommunikation med landstinget försämrats under 90-talet och att det kärvare ekonomiska läget kan vara en förklaring.

De svarande i enkäten pekar på att målen ständigt omformuleras och att de långsiktiga riktlinjerna saknas. Var primärvårdens ansvar börjar och slutar är också oklart, enligt både läkarna och distriktssköterskorna.

Det näst största problemet enligt undersökningen är en ökad mängd patienter med psykosociala besvär, en grupp som distriktssköterskorna och läkarna inte fått resurser för. Men till skillnad från läkarna så rankar sjuksköterskorna på tredje plats problemet med att de inte har tid för folkhälsoarbetet. Läkarna rankar en ökad arbetsbörda på grund av nya ansvarsområden som nummer tre.

Andra skillnader mellan grupperna är att läkarna i undersökningen är mer fokuserade på att se sjukskrivningstalen som ett stort problem, medan distriktssköterskorna är mer oroade över folkhälsoarbetet. Enligt Fammi är dock bilden av samstämmighet den mest framträdande bland svaren.