Bara vid en fjärdedel av sjukhusen vårdas strokepatienter på strokeenhet, trots att sådana enheter finns vid nästan alla sjukhus och trots att det är där strokepatienter bör vårdas enligt de nationella riktlinjerna.

Socialstyrelsen har granskat hur de nationella riktlinjerna för strokesjukvård följs. Granskningen visar att vårdprogram finns vid i princip alla strokeenheter och vid 75 procent av övriga enheter som vårdar strokepatienter. För patienter som vårdas vid övriga enheter upprättas dock sällan eller aldrig några vårdplaner.

Vid strokeenheterna finns oftast fortbildningsplaner för personalen, medan endast tio procent av kommunerna har sådana. Vid de flesta vårdcentraler saknas det helt.

Granskningen av hur de nationella riktlinjerna för strokesjukvård följs vid akutsjukhus, i primärvård och i kommunernas hälso- och sjukvård finns på Socialstyrelsens hemsida.