Vilka åtgärder har satts in för att anpassa arbetsplatserna till kvinnliga anställda? Vilka planer finns för framtiden? Vad görs för att underlätta för anställda av båda könen att förena arbete och föräldraskap? Det är några av de frågor som JämO (jämställdhetsombudsmannen) nu i sommar ställer vid en granskning av räddningstjänsten i 40 slumpvis utvalda kommuner.

- Att synliggöra de strukturer som medvetet eller omedvetet håller kvinnor utanför vissa yrken är ett steg i riktning mot att utveckla jämställdheten i arbetslivet, säger jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

Räddningstjänsten är av tradition ett mycket mansdominerat område. För att kunna bryta könssegregeringen och locka fler kvinnor krävs målmedvetna insatser från arbetsgivarna, menar JämO.