Ina Berndtssons forskning visar att chanserna att bli gravid minskade drastiskt efter att tjocktarmen avlägsnats och en så kallad bäckenreservoar anlagts. Av de kvinnor som opererats blev bara 20 procent gravida inom tolv månader. Motsvarande siffra för kvinnorna i kontrollgruppen var 77 procent. Däremot var det inga skillnader i graviditetsönskemål. 72 procent i båda grupperna ville bli gravida.

Orsaken till den stora skillnaden i uppnådda graviditeter verkar bero på sammanväxningar efter operationen som medfört att passagen genom äggledarna upphävs.

Normalare kroppsuppfattning

Ina Berndtsson har även undersökt de reservoaroperarades sexualitet. När det gäller sexuell lust eller antal samlag förekom inte någon skillnad före och efter operationen. Men deras sexuella relation och kroppsuppfattning blev mer normal och de kände sig mindre begränsade på grund av sin tarmfunktion. Detta trots att det funktionella resultatet ibland hade brister som till exempel gav upphov till viss inkontinens och avföringar nattetid.