Övervikt och värk är vanligare på landsbygden än i storstaden, liksom självmord bland män och minskad arbetsförmåga på grund av sjukdom.

I storstadsregionerna är det vanligare med ängslan, oro, ångest, trötthet och sömnbesvär än på landsbygden. Den alkoholrelaterade dödligheten är också större, liksom självmorden bland kvinnor.

Dubbel risk att dö i förtid

Stark oro och ängslan har större inverkan på livslängden än rökning och långvarig sjukdom. Risken att dö i förtid är dubbelt så stor för dem som lider av svår ängslan, oro eller ångest.

- Alla grupper av yrkesarbetande uppger att de är trötta för jämnan. Men tröttast är gruppen ensamstående mödrar. Fast deras största problem är brist på tid och pengar, och att de har sämre nätverk än andra, säger projektledare Maria Danielsson på Socialstyrelsen.

Stor ökning av alkoholskador

För första gången på decennier syns en ökning av den alkoholrelaterade dödligheten bland män mellan 30 och 64 år. Bland kvinnor mellan 50 och 60 år ökar dödligheten till följd av alkohol sedan en längre tid, medan den minskar bland kvinnor i 30- till 40-års åldern.

– I 2003 års siffror ser vi både att alkoholskadorna ökar rejält och att konsumtionen fortsätter att stiga. Det är också helt klart att de som har en sämre psykisk hälsa har ökat väldigt i antal. Förr drabbades mest yngre, men nu drabbas också medelålders och äldre, säger Gunnar Ågren, generaldirektör på Folkhälsoinstitutet.

Tjockare på landsbygden

Han pekar också på att övervikt är ett mycket allvarligt problem. Fetman bland barn och ungdomar har mer än fördubblats i Stockholm. 

Hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor är för tjocka. Övervikt är vanligare på landsbygden än i storstadsregionerna. Omkring tio procent av alla män och kvinnor mellan 16 och 84 år är kraftigt överviktiga.

Lägesrapporten Folkhälsa och sociala förhållanden finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.