Om några veckor är hon klar med sin sjuksköterskeutbildning. Men hur har den förberett henne för yrkeslivet? Det kan den kliniska slutexaminationen förhoppningsvis ge svar på.

Projektet pågick 2003-2005 och har resulterat i en slutrapport som finns på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida. Projektet blev framgångsrikt, och genomförs nu successivt på 13 av landets 26 lärosäten.

Högskolan i Kristianstad är en av pionjärerna. Birgitta Johansson ingår i den gemensamma projektledningsgruppen, och berättade på Vårdstämman om projektet.

Teoretisk och praktisk del

Examinationen består av två delar, en skriftlig och en praktisk (”bedside”).

Under den fyra timmar långa skriftliga delen ställs studenten inför några vanliga omvårdnadsproblem och sjukdomstillstånd inom framför allt kirurgisk, medicinsk och geriatrisk vård. Patientens tillstånd förändras hela tiden och studenten får ta ställning till nytillkomna fakta.

Bedside-delen pågår i fyra timmar. Det är viktigt att man har valt en ”bra” patient – det får inte vara ett alltför komplicerat fall men inte heller ett för enkelt. En av de fyra timmarna ägnas åt reflexion och den bedömande sjuksköterskans betygsättning.

Faller på bristande helhetssyn

Under de tre terminer den kliniska slutexaminationen har använts i Kristianstad har drygt 250 studenter examinerats. Av dem har sammanlagt tolv underkänts – sju den första terminen och två respektive tre de följande.

– Det är framför allt bristande helhetssyn som leder till att de blir underkända. De fokuserar för mycket på sjukdomen och glömmer människan, säger Birgitta Johansson.

Nöjda patienter

Den kliniska slutexaminationen har fått ett mycket positivt mottagande av såväl studenter som handledare och bedömande sjuksköterskor. Tre av fyra handledare säger att examinationsprocessen har utvecklat deras egen kompetens.

– Och patienterna är jättenöjda. De har sällan fått en så god omvårdnad som under provets genomförande, berättade Birgitta Johansson.