– Självklart är vi stolta. Vårt nästa mål är att arbeta för att sjuksköterskorna i Sverige känner till och omfattar den, säger Carl-Axel Palm, ordförande i etiska rådet, Svensk sjuksköterskeförening, i ett pressmeddelande.

Ska genomsyra omvårdnaden

Värdegrunden beskriver vårdarens förhållningssätt och de utgångspunkter hon eller han har vid vårdandet av männisor. Tanken är att den ska genomsyra samtliga verksamheter där omvårdnad bedrivs.

De värden som värdegrunden beskriver har utvecklats inom omvårdnadsvetenskapen och är baserade på kliniska erfarenheter. Det finns också ett starkt samband mellan värdegrund, mänskliga rättigheter och etiska koder.

Alla lika mycket värda

–  Utan en tydlig koppling till vardagsarbetet är värdegrunden ointressant. Det känns dessutom allt viktigare att vi sjuksköterskor står upp för vår humanistiska värdegrund, att alla människor har lika värde oavsett ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning och sexuell läggning, säger Carl-Axel Palm.