Mätningen av i vilken mån personalen i vården följer basala hygienrutiner och klädregler har inte genomförts nationellt tidigare. Den omfattar all sluten somatisk och psykiatrisk vård i landets alla landsting och kommuner.

Första gången de vårdrelaterade infektionerna mättes på nationell nivå var våren 2008.

Den nationella mätningen i Sveriges kommuners och landstings regi pågår den här och nästa vecka. Avsikten är förstås att öka patientsäkerheten och resultaten presenteras den 15 december.