Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljöundersökning, som genomfördes under sommaren, visade att det saknades tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete på nästan 50 procent av arbetsplatserna. Under hösten har undersökningen följts upp med inspektioner av 1 600 arbetsplatser. 700 av dem har fått anmärkningar om brister i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverkets senaste inspektioner är ett led i EU:s arbetsmiljövecka med temat Ett hållbart arbetsliv. Fyra branscher har undersökts, och en av dem är kommunernas särskilda boenden för äldre och handikappade. På 42 procent av arbetsplatserna saknades tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete.

– Kunskap om arbetsmiljörisker och system för att hantera dem är grunden i arbetsmiljöarbetet, säger Billy Karlsson, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöverket.

Flest krav mot arbetsgivarna

Det är framför allt bland arbetsgivarna som kunskaperna brister. 67 procent av kraven från Arbetsmiljöverkets inspektörer riktar sig mot arbetsgivarna.

Att det saknas kunskap om arbetsmiljöarbete på så pass många arbetsplatser var inte oväntat för Arbetsmiljöverket.

– Om det är en hög siffra eller inte kan man diskutera. När sommarens arbetsmiljöundersökning genomfördes var det i alla fall något fler än vid förra undersökningen som svarade ja på frågan om systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen. Det går framåt med små steg, säger Billy Karlsson.

Å andra sidan: På över 40 procent av arbetsplatserna är kunskapen om arbetsmiljöarbete så dålig att Arbetsmiljöverket anser att fyra krav ska vara uppfyllda vid nästa inspektion, som genomförs i början av nästa år:

1. Arbetsmiljöansvariga ska ha tillräckligt med kunskaper om arbetsmiljörisker och om hur de ska förebyggas.
2. Verksamheten ska anpassas och utformas efter arbetstagarnas förutsättningar.
3. Arbetstagarna ska göras medvetna om arbetsmiljörisker.
4. Extern företagshälsovård ska anlitas vid särskilda behov.