Det är flera allvarliga brister som har framkommit när Arbetsmiljöverket har granskat hur överbeläggningarna påverkar personalens arbetsförhållanden:

  • Det finns ingen metod för vårdtyngdsmätning, trots att det efterfrågas av personalen.
  • De anställda har svårt att få ut sina raster på kvällar och helger.
  • Det görs inga systematiska riskbedömningar av vad överbeläggningarna innebär för personalen.
  • Det saknas rutiner för att säkerställa att personal som tar emot patienter från en annan avdelning har de nödvändiga kunskaperna för omhändertagandet.
  • Avdelningscheferna får lägga ner orimligt mycket tid och ork på att bemanna avdelningarna och skaffa vikarier.
  • Koordinationen av vårdplatser fungerar dåligt.

Arbetsmiljöverket ger sjukhusledningen tid till den 28 februari att vidta åtgärder för att komma till rätta med de här problemen.

Tillsynen vid Centralsjukhuset i Karlstad är en del av en nationell inspektion som Arbetsmiljöverket genomför vid samtliga akutsjukhus i landet under hösten.

Verket fokuserar framför allt på vilka strategier som finns för att förebygga att överbeläggningar uppstår samt vilka rutiner som finns för att göra riskbedömningar av personalens arbetsförhållanden om överbeläggningar ändå uppstår.