Som Vårdfokus tidigare har berättat fälldes sjuksköterskan i tingsrätten för dataintrång. Han hade fått larm om att en flicka tänkte ta livet av sig och gick därför olovligen in i hennes journal för att få tag på hennes vårdkontakter. Fallet överklagades och nyligen blev han friad av en enig hovrätt som ansåg att nödsituationen vägde tyngre än integritetskränkningen.

Ville överklaga till sista instans 

Kammaråklagare Anders Gustafsson ville dock att domen skulle överklagas till sista instans och vände sig därför till riksåklagaren som driver alla ärenden i högsta domstolen, HD. Orsaken är att han inte ansåg att det var någon nödsituation och att det dessutom behövs prejudikat.

– Det finns över huvud taget väldigt lite praxis när det gäller dataintrång, säger Anders Gustafsson.

Men åklagaren får nej. Även om inloggningarna var otillåtna behövde sjuksköterskan göra dem. Det finns dock ytterligare en möjlighet att fallet prövas i HD. Patienten själv har överklagat den friande domen och HD har ännu inte bestämt om prövningstillstånd ska beviljas. I så fall är det inte riksåklagaren som driver målet, utan flickan själv.

Hovrättsdomen kan ge vägledning 

Sjuksköterskans advokat Peter Falck menar dock att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i HD och han är nöjd med att riksåklagaren har sagt nej till åklagare Anders Gustafssons begäran.

Peter Falck tycker inte heller att det krävs ett prejudikat i målet från HD.

– Sjuksköterskan friades tack vare brottsbalkens nödparagraf. Den har funnits hur länge som helst och genererat flera prejudicerande situationer. Den friande domen från hovrätten har redan ett visst prejudikatsintresse, även om det inte är lika starkt som en HD-dom.