I sitt avhandlingsarbete har Stefan Nilsson undersökt hur smärta och stress i samband med undersökningar och behandlingar kan lindras hos barn. Han har intervjuat, observerat och skattat barn när de har genomgått en undersökning eller behandling på sjukhus och funnit att både dataspel och musik fungerar som distraktionsmetoder.

Ville ha mer tempo

I en av studierna fick vakna barn som skulle få ett stick spela dataspel. De tyckte att spelet hjälpte dem genom sticket, men några av barnen hade velat välja spel själva; de hade önskat lite högre tempo.

I en annan studie fick nyopererade barn lyssna på musik när de vaknade efter narkosen. Det gjorde att deras behov av morfin blev lägre än hos nyopererade barn som inte lyssnade på musik. Barnen i studien var nöjda med musikvalet.

– De var själva lugna och lite slöa efter narkosen, så det stämde bra med hur de själva kände sig, berättar Stefan Nilsson.

Disputerar i dag

Syftet med studierna var att undersöka barns upplevelser av medicinska och kirurgiska procedurer och att validera en observationsskala som ett komplement till självskattning hos barn som genomgår procedurer som kan medföra smärta, samt att hitta copingstrategier för att minska stress och rädsla. I studierna ingick totalt 212 barn. 

Stefan Nilsson lägger i dag fram sin doktorsavhandling Procedur- och postoperativ smärta hos barn – upplevelser, mätning och copingstrategier för att minska smärta, stress och rädsla, vid högskolan i Jönköping.