En ny lag bör gälla personer med allvarlig kognitiv störning och inte knytas till en viss diagnos föreslår Svenskt demenscentrum  som i dag överlämnar sin rapport om tvångsåtgärder i vården av dementa till äldreminister Maria Larsson (KD).

I Sverige saknar användningen av tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården stöd av befintliga lagar och förordningar. Ändå är det vanligt med  låsta dörrar på landets äldreboenden och sänggrindar som begränsar vårdtagares rörelsefrihet. Denna ”laglösa” situation är oacceptabel för alla parter, skriver författarna i rapporten För vems skull?

– Många vårdtagare är i dag helt utlämnade till omsorgspersonalens egen bedömning av behovet av skyddsåtgärder. Det är lika orimligt som att personal, utan juridisk skolning, dagligen ska behöva handla på ett sätt som riskerar att vara brottsligt, säger Lars Sonde, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och projektledare för uppdraget i ett pressmeddelande från Svenskt demenscentrum.

Allvarlig kognitiv störning

Demenscentrum anser också att kopplingen till en särskild diagnos är olämplig. I rapporten föreslås att den föreslagna lagen ska gälla personer med allvarlig kognitiv störning, oavsett vad störningen beror på.

Utgångspunkten för en lagreglering måste vara den enskildes behov av skydd. I största möjliga mån ska tvångsåtgärder undvikas. De ska betraktas som en sista utväg, när annan omvårdnad har visat sig vara otillräcklig.

I rapporten finns förslag på checklistor med åtgärder och frågor som bör tas upp innan beslut om en tvångsåtgärd fattas.

”Personalbrist ingen skäl för tvångsåtgärd”

– Ett kommande regelverk måste ställa tydliga krav på vad som ska ha gjorts innan en tvingande åtgärd får sättas in. Utgångspunkten måste vara regeringens proposition om värdegrund och Socialstyrelsens riktlinjer för en god demensvård, en personcentrerad omvårdnad, säger Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt demenscentrum.

Vården måste ha den enskilda individens bästa för ögonen. Det innebär, enligt Wilhelmina Hoffman, att en tvångsåtgärd aldrig ska kunna motiveras av låg personalbemanning, brister i lokalernas utformning eller av att personalen saknar utbildning.

Goda erfarenheter i Norge och England

Demenscentrum tycker att Socialstyrelsen ska ha tillsynsansvaret. Så har skett i Norge och England som nyligen har lagreglerat detta område.

– Deras erfarenheter är överlag positiva. Båda länderna har lagt ner stora resurser på implementeringen. Genom att satsa på bland annat utbildning gjordes intentionerna med lagen tydliga långt innan den trädde i kraft. Det är oerhört viktigt, säger Wilhelmina Hoffman.