Det har varit oklart under lång tid hur de båda professionernas utbildningar ska kunna vidareutvecklas. Flera lärosäten fråntogs examensrätten i slutet av 2008. I mars i år begärde Högskoleverket att få utreda de båda utbildningarna och tillsatte samtidigt en referensgrupp med representanter från lärosätena och professionerna. 

Nu när Högskoleverket har granskat referensgruppens slutsatser tycker verket att det utredningsarbetet är fullgott. Där sägs bland annat om röntgensjuksköterskeutbildningen att huvudområdet nu har definierats och ska heta radiografi samt att målet att få disputerade lärare ges högsta prioritet.

Två inriktningar

När det gäller biomedicinska analytikerutbildningen ställer sig Högskoleverket bakom förslaget om två inriktningar: laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Det betyder inte att alla lärosäten tvunget måste erbjuda båda inriktningarna. Däremot tar verket inte ställning till förslaget att utreda det framtida kompetensbehovet inom det diagnostiska området, utan lämnar över till regeringen att ta ställning i den frågan.