Det kräver fyra debattörer på DN Debatt i dag. Enligt dem finns det ingen forskning som visar att straff för hivöverföring minskar spridningen av viruset. De vill ha en grundlig översyn av smittskyddslagen, att informationsplikten avskaffas och att bara de som avsiktligt överför hiv ska åtalas.

När hiv fördes in i smittskyddlagen för 20 år sedan fanns ingen effektiv behandling. Att bli smittad var det samma som att få en dödsdom. I dag finns det effektiva mediciner och hiv är i stället en kronisk sjukdom.

Dessutom, hävdar de fyra debattörerna, kan vissa delar av dagens smittskyddslag, till exempel informationsplikten, i kombination med straffrättslig lagstiftning, ha motsatt effekt.

”Av de anledningarna ansluter vi oss till det ställningstagande som UNAIDS (FN:s samarbetsprogram för hiv- och aidsfrågor) har: bara den som avsiktligt överfört hiv till en annan person ska åtalas”, skriver de.

Våga vara öppna

För att det förebyggande arbetet mot hiv ska bli effektivt måste människor våga testa sig och vara öppna med sin hivstatus utan att vara rädda för repressalier, skriver debattörerna.  Om man – genom att inte testa sig – inte känner till att man bär på hivvirus kan man ju inte heller straffas.

”Vi anser inte att information om hivstatus är irrelevant. Tvärtom anser vi att det är ett moraliskt ansvar att informera en tilltänkt sexpartner om viruset. Men det är inte rimligt att allt ansvar för att hindra smittspridning läggs på människor som lever med hiv. En grundbult i det framgångsrika preventiva arbetet är synsättet att var och en har ansvar för sina sexuella handlingar”, skriver de.

Domstolarna vet för lite om hiv

De fyra hävdar också att kunskapen om hiv är låg i det svenska rättsväsendet och att många domstolar inte har tagit till sig domen från Högsta domstolen (som sa att det normalt sett är ett ”oaktsamhetsbrott”) och i stället ser på det som ett avsiktsbrott, vilket leder till betydligt strängare straff.

Se över lagstifningen! uppmanar de fyra debattörerna. ” En sådan översyn borde enligt oss leda till att informationsplikten avskaffas, och att det straffbelagda området begränsas till fall där personer avsiktligt överfört hiv”, skriver de.

Undertecknare är Inger Forsgren, ordförande för Hiv-Sverige, Anders Karlsson, överläkare Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU och Per-Ole Träskman, professor i straffrätt vid Lunds universitet.