Arbetsmiljöverket har beräknat antalet arbetsrelaterade dödsfall i cancer, lung- och luftvägssjukdom och hjärt-kärlsjukdom utifrån de dödsfall som under 2007 inträffade i åldrarna 25 till 74 år.

Rapportskrivarna utgår från att 80 procent av kvinnorna i Sverige yrkesarbetar och att 11 procent har nattarbete som stör dygnsrytmen. Det var så många som i 2007 års arbetsmiljöundersökning uppgav att de ibland arbetade natt.

Skillnad mellan Danmark och Sverige

Danska kvinnor som har arbetat natt och som drabbats av bröstcancer har fått arbetsskadeersättning om de har arbetat natt i minst 20 år, konstateras det i rapporten från Arbetsmiljöverket.

Vårdfokus har tidigare i omgångar rapporterat om forskningen om sambandet mellan nattarbete och bröstcancer, och om situationen i Danmark.

Samtidigt har vi berättat att någon motsvarande ersättning inte har varit aktuell i Sverige. Afa, som är arbetsmarknadens gemensamma försäkringsbolag, betalar inte ut ersättning om inte skadan finns med på ILO:s förteckning över yrkessjukdomar.

– Vi har inte förändrat villkoren, och några förändringar har inte diskuterats, säger Rolf Eriksson, presstalesman på Afa med anledning av den nya rapporten.

Danmark stödjer sig på WHO-rapport

Danmark bygger sina beslut på Världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsinstitut IARC:s rapport (Monograph 98), där den relativa risken för bröstcancer vid skiftarbete är mellan 1,4 och 2,2.

Med en relativ risk för bröstcancer på 1,5 skulle det motsvara ett 30-tal dödsfall bland kvinnor före 75 års ålder och ungefär lika många fall bland kvinnor över 75 år, resonerar rapportförfattarna.

Förutom siffrorna över beräknade dödsfall av arbetsrelaterad bröstcancer visar rapporten att åtminstone tusen dödsfall till om året i åldrarna 25 till 74 år är arbetsrelaterade. Till det kommer de arbetsrelaterade dödsfallen i åldrarna över 74.

I rapporten redovisas endast dödsfall. Frågan som ännu ingen har besvarat är hur många kvinnor totalt sett om drabbas av bröstcancer på grund av nattarbete.

500 arbetsrelaterade dödsfall i annan cancer 

Omkring 500 dödsfall i cancer bedöms som arbetsrelaterade, och knappt hundra har dött i kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som är den helt dominerande dödsorsaken bland arbetsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar i åldrarna under 75 år.

När det gäller dödsfall i hjärt-kärlsjukdom finns det mest tillförlitliga data för hjärtinfarkt. Drygt 100 kvinnor och 300 män beräknas avlida varje år i hjärtinfarkt som har samband med arbetet.

Till de tusen ska läggas omkring 200 dödsfall i cancer i åldrarna över 75 år som bedöms vara arbetsrelaterade, men inte ingår i beräkningarna, liksom ett okänt antal dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar och lung- och luftvägssjukdomar. Bara för kol anger rapporten en sannolik siffra på 250 dödsfall per år bland dem över 75 år.