Enligt WHO är våld en av de fem främsta orsakerna till kvinnors ohälsa. Trots det har flera högskoleutbildningar som leder till yrken där man möter våldsutsatta kvinnor, deras barn, och kanske deras förövare, inga formella krav på att ta upp våld i undervisningen.

En kartläggning från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, visar att bara en tredjedel av utbildningarna har en undervisning om våld mot kvinnor som uppfyller kriterierna i kartläggningens enkät. Ännu sämre är utbildningarna på att ta upp hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer.

Sjuksköterskeprogrammen brister

146 universitets- och högskoleprogram ingår i kartläggningen. Av de 23 sjuksköterskeprogrammen har 16 undervisning om våld mot kvinnor. Men bara nio uppfyller de kriterier på undervisningen som ställs i enkäten. Alla tio barnmorskeprogram som har kartlagts uppfyller kraven.

– Det krävs kunskap om våldet och dess konsekvenser för att ge ett bra bemötande, skapa effektiva rutiner, arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I dagsläget är det avgörande vilket program och lärosäte du väljer som student om du ska få denna kunskap med dig i arbetslivet, säger Annika Björck, chef för utbildningsenheten på NCK.