I en amerikansk studie gjordes en fallriskbedömning på drygt 5 000 patienter under en sex-månadersperiod med hjälp av ett bedömningsinstrument  –  ett "fall prevention toolkit". De jämfördes med lika många patienter som vårdades som vanligt, utan särskild bedömning av risk för fall.

I interventionsgruppen råkade 67 patienter ut för fall, medan 87 personer föll i den grupp som vårdades på traditionellt sätt utan att riskbedömas.

Bedömningen gjordes enligt sex riskfaktorer: tidigare fall, medicinsk diagnos, behov av gångstöd, intravenös infusion, gångsätt och sviktande mental hälsa.