Vårdbarometern, som studien kallas, visar bland annat att:

• Befolkningens uppfattning om vården blir allt mer positiv. Det gäller bland annat tillgången till vård, förtroendet för vården och nöjdheten med tillgängligheten. Men skillnaderna mellan olika landsting är stora.
 
• 78 procent av befolkningen anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det är en ökning med nio procentenheter sedan år 2004. Men det är stora skillnader mellan landstingen.

• Förtroendet för vården vid vårdcentraler har successivt ökat hos befolkningen. Förtroendet för vården vid sjukhus har varit konstant över tid och är större än för vårdcentraler.

• 86 procent tycker att väntetiderna för att få besöka en vårdcentral är rimliga.

• 15 procent av befolkningen år 2009 använde Internet för att få kontakt med och information om vården. Andelen har ökat med sju procentenheter sedan år 2005.