Pilotstudien ska pågå i ett år och därefter kommer systemet att införas i alla landsting. Landstingen får själva ansöka om att ingå i pilotprojektet som är tänkt att starta redan före sommaren.

Alla vårdrelaterade infektioner ska registreras kontinuerligt i det nya IT-systemet. Det gör det möjligt att hela tiden följa utvecklingen och ger förutsättningar för förbättrade arbetssätt som minskar vårdskadorna.

Systemet bygger på att det ska vara enkelt att rapportera rutinmässigt och att alla använder samma termer och begrepp. Uppgifterna kommer att sammanställas i ett särskilt register och återkoppling ska ske med anpassningsbara, överskådliga och användarvänliga rapportverktyg, sägs det i den förstudie som har gjorts på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Antibiotika registreras

Vårdrelaterade infektioner blir i dag alltmer svårbehandlade eftersom de ofta orsakas av antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotikaanvändningen kommer att registreras i det nya IT-systemet för att förebygga felaktiga ordinationer, som påskyndar risken för resistens.

Dessutom insjuknar varje år ett stort antal patienter i antibiotikautlöst diarré, varav cirka 150 dör som en direkt eller indirekt följd av infektionen.

På sikt är det också meningen att inte bara slutenvården, utan även primärvården, ska ingå i systemet.

Kostnaderna för den nationella delen av systemet beräknas bli tio miljoner kronor och sen tillkommer kostnader för varje landsting.