Bakgrunden är ett uttalande från Folketinget (den danska riksdagen) som önskar att uppgifter inom sjukvården ska flyttas från sjukhus till primärvård och från läkare till sjuksköterskor. Då behövs det, enligt Folketinget, en ny vidareutbildning som kan göra sjuksköterskor ägnade att ge den vård som behövs ”både självständigt och på delegation”.

Utredningen ska titta på erfarenheter som gjorts både i Danmark och internationellt. Den ska heller inte, när det gäller sina förslag, låta sig begränsas av ”formella ramar”, säger Folketingets utskott för hälsofrågor.

Nyckelroll

Utredningen ska vara klar med sina förslag senast i april 2011.

Dansk Sygeplejeråds, DSR:s, ordförande Grethe Christiansen är nöjd med politikernas tillit till sjuksköterskornas kunskaper.

– Politikerna tycker att sjuksköterskorna har en nyckelroll i de utmaningar som hälso- och sjukvårdssystemet står inför. Jag är mycket nöjd med att Folketingets utskott för hälsovårdsfrågor sänder en tydlig signal om att nu ska det hända något, säger hon till DSR:s hemsida.

Nurse Practioner på danska

DSR vill att man i Danmark ska införa en funktion som ”klinisk ekspertsygeplejerske” och sneglar då på de Nurse Practioners som finns framför allt i anglosaxiska länder som USA, Storbritannien och Nya Zeeland.