Behov av en mera långsiktig vårdplanering i samråd med patienten lyftes också fram, liksom en tydligare information om varningssignaler att vara uppmärksam på i sjukdomen eller behandlingen.
 
Patienterna tyckte också att det brast i information om läkemedelsbiverkningar och vart man vänder sig för att få kontakt med stödgrupper eller för att klaga på sin vård. 

Få svarade

Omkring 20 000 personer besvarade enkäten, det vill säga 43 procent av de slumpvis utvalda vuxna patienter som besökt eller har varit inlagda inom den allmänna psykiatrin i 19 landsting/regioner.
 
Knappt varannan tillfrågad valde att delta i enkäten. Den analys som gjordes av bortfallet visar att kvinnor är mer benägna att svara och att män under 40 år är kraftigt underrepresenterade.

Svarsfrekvensen varierar också mellan landstingen. En konsekvens av att få svarar är att osäkerheten blir stor om hur svaren ska tolkas. Därför redovisas endast resultaten för riket och per landsting. 
 
Läs mer på Nationell Patientenkät på Sveriges kommuner och landstings hemsida.