– Vi har träffat så många patienter i sommar som är oroliga för att de ska bli tvingade att själva betala sina insulinpumpar, säger Britt-Marie Carlsson, ordförande i SFSD, Svensk förning för sjuksköterskor i diabetesvård.

Subventioner ses över

Bakgrunden är att TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, ser över det system som reglerar subventionerna av förbrukningsartiklar. Det har bland annat föreslagits att insulinpumpar och andra pumpar inte ska räknas som förbrukningsartiklar och därmed kommer de heller inte att ingå i förmånssystemet.

Arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, har försäkrat att det inte kommer att få till följd att patienterna själva får betala för pumparna, som kostar uppemot 40 000 kronor. SKL menar att diskussionen gäller om det är staten eller landstingen som ska betala.

Vill ha garantier från landstingen

– Vi är ändå oroliga för att vissa landsting inte kommer anse sig ha råd att stå för kostnaden och att det kommer att göras olika bedömningar i landet om vem som har rätt till en pump och vem som ska stå för kostnaden, säger Britt-Marie Carlsson.

Hon vill ha en nationell samsyn som gör att patienter har samma rättigheter oavsett var i landet de bor. Hon anser inte heller att de räcker med SKL:s försäkringar.

– Om kostnaden ska läggas på respektive landsting vill vi ha en försäkring från alla landsting om att de garanterar en likvärdig och kostnadsfri vård.

Lagändring behövs 

SFSD vill även se en lagändring som ger TLV utökat ansvar för att bedöma nya produkters kvalitet, nytta och effekt.

– Det sker en snabb teknisk utveckling av olika hjälpmedel. Att överlåta till varje enskilt landsting att bedöma och säkerställa att ny värdefull teknologi kommer patienterna till godo är att ställa för höga krav. Om TLV får det ansvaret kan de dessutom få en stark roll i prisförhandlingar, säger Britt-Marie Carlsson.